A

M
Hoenderstraat 16
6211 EM Maastricht
06 - 13 88 36 11
HOME OVER DE KLUSSENBOX DIENSTEN REFERENTIES CONTACT
GA DIRECT NAAR:
Aanvraag offerte
Checkup nieuwbouw
Senioren klussendienst
Service & onderhoud bedrijven

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden en garantiebepalingen van De Klussenbox

De algemene voorwaarden en garantiebepalingen van De Klussenbox (vanaf hier te noemen: de KB) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht waar u ze op kunt vragen. De algemene voorwaarden en garantiebepalingen de KB zijn ook gepubliceerd op de website van de KB. Ook zijn de algemene voorwaarden en garantiebepalingen kostenloos opvraagbaar bij de KB.

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes, facturen, uitgevoerde werkzaamheden, werkbonnen en verdere overeenkomsten tussen een opdrachtgever en de KB.

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts rechtsgeldig worden afgeweken indien dit schriftelijk tussen de opdrachtgever de KB is overeengekomen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
2.1 Vrijblijvend. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Kosten offerte. De KB is gerechtigd om kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever of aanvrager voor het opnemen, uitzoeken en uitwerken van de offertes. Indien deze kosten in rekening gebracht worden zal de KB dit vooraf melden aan de opdrachtgever.

2.3 Verstrekte gegevens. De aanbiedingen van de KB zijn gebaseerd op door opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, etc. van de juistheid waarvan de KB mag uitgaan. Indien de gegevens, tekeningen, etc. niet juist blijken en dit resulteert in meerwerk is de KB gerechtigd dit meerwerk in rekening brengen.

2.4 Drukwerk. Gegevens in drukwerk van de KB zijn aan wijzigingen onderhevig en zijn niet bindend voor de KB.

2.5 Geldigheidsduur. Offertes en/of aanbiedingen van De KB  hebben een geldigheidsduur van 1 maand.

2.6 Geheimhouding. Het is ten strengste verboden om zonder schriftelijke toestemming van de KB offertes en/of aanbiedingen te gebruiken of te dupliceren t.b.v. andere installatie- of klussenbedrijven.

2.7 Wat wordt uitgevoerd. Alleen de omschreven werkzaamheden uit de offerte zullen uitgevoerd worden voor de offerteprijs, indien er meerwerkzaamheden uitgevoerd worden, dan worden deze doorberekend als meerwerk.

2.8 Werkuren. Alle offertes zijn standaard gebaseerd op uitvoering op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur.

2.9 Tegelwerk. Bij tegelwerkzaamheden op basis van offerte wordt standaard rekening gehouden met recht-toe-recht-aan tegelwerk. Het plaatsen van sierstrippen is niet bij de prijs inbegrepen, evenals het egaliseren van muren en vloeren, het plaatsen van een hoekspie, het diagonaal plaatsen van tegels, tegels in verstek op maat zagen/slijpen in de hoeken, of mozaïektegels tenzij het uitdrukkelijk in de offerte staat vermeld.

2.10 Afval. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte voert de KB geen bouwvuil, sloopafval, restanten, etc. af. Indien de KB hier wel zorg voor draagt, brengt zij voor het afvoeren kosten in rekening, bestaande uit de kosten die de KB moet betalen aan het vuilverwerkingsbedrijf, en het uurtarief voor de gewerkte uren (inladen, wegbrengen en lossen). Eventueel brengt de KB voorrijkosten in rekening indien de KB alleen voor deze werkzaamheden naar het werkadres toe komt.

2.10.1 De opdrachtnemer neemt geen aansprakelijkheid op tav geplaatste afvalcontainers of puinzakken danwel inhoud van de container.

Schade veroorzaakt door vandalisme t.g.v. afvalmaterialen uit containers worden niet door de opdrachtnemer vergoed;

2.11 Uitbestedingen en leveranties derden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de KB is de opdrachtgever niet gerechtigd aanpassingen of wijzigingen te doen richting onderaannemer of leverancier welke de onderhavige overeenkomst met KB is overeengekomen.

2.12 Werkzaamheden, leveranties en diensten welke niet expliciet zijn vermeld in de overeengekomen offerte worden uitgevoerd mits geaccordeerde meerwerknota opgesteld door KB door de opdrachtgever schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3: Overeenkomsten
3.1 de KB is bevoegd (delen van) werkzaamheden uit te besteden aan onderaannemers/ondergeschikten.

3.2 Elke met de KB aangegane overeenkomst bevat de voor de KB ontbindende voorwaarde dat de KB op voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever vertrouwt, zulks uitsluitend ter beoordeling van de KB.

Artikel 4: Prijzen, urenberekening, voorrijkosten
4.1.1 Alle opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

4.1.2 Opdrachtverstrekkingen zijn enkel rechtsgeldig indien de originele offerte door opdrachtgever ondertekend is geretourneerd aan KB, daarnaast achten wij een mondelinge toezegging ook als opdracht.

4.2. Eventuele heffingen van overheidswege worden door de KB afzonderlijk in rekening gebracht.

4.3 de door de KB opgestelde opdrachtbevestigingen zijn expliciet opgesteld door de KB, het is de opdrachtgever niet toegestaan deze te wijzigen of aan te passen.

4.4. de KB hanteert een standaard uurtarief voor werkzaamheden op werkdagen tussen 8:00 uur en 16:00 uur dat jaarlijks wordt herzien. Op zon- en feestdagen berekent de KB een toeslag van 100% op het uurloon en de voorrijkosten.

4.5 Indien de KB korter dan 1 uur werkzaamheden verricht, brengt zij evenwel 1 uur in rekening. Na het eerste uur rekent de KB per half uur, waarbij een gedeelte van een half uur, als een volledig half uur wordt aangemerkt.

4.6 In de offerte zijn geen parkeerkosten begrepen. Als de KB parkeerkosten maakt worden deze doorbelast aan de opdrachtgever. Dit is tevens van toepassing op vaste prijsaanbiedingen.

Artikel 5: (Aan-)betaling
5.1 de KB is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling van minimaal 40% te vragen. Ook is de KB gerechtigd om bij aflevering van materialen (contant) volledige betaling daarvan te verlangen.

5.2 Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling van facturen van de KB plaats te vinden uiterlijk binnen 3 dagen na de factuurdatum.

5.3 Overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn brengt opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is opdrachtgever over de gefactureerde bedragen (inclusief BTW) een rente verschuldigd van 1% per maand over elke maand dat betaling uitblijft. Ook is opdrachtgever alsdan incassokosten verschuldigd, met een minimumbedrag van €250,-

5.4 Restantbetalingen bij gereed werkzaamheden
Vertraagde werkzaamheden derden of naleveringen derden zijn niet bepalend voor het voldoen van het restbedrag bij oplevering uit de initiële opdracht/offerte.
De nog uit te voeren werkzaamheden / leveranties worden als separate slotbetaling geformuleerd en in mindering gebracht op het openstaande opleveringsbedrag.
Hiermee wordt de restpost naar rato gereed werkzaamheden minus openstaande post(en) door opdrachtgever voldaan.

Artikel 6: Garantie
6.1 Over uitgevoerde arbeid door de KB is de volgende garantie geldig: binnen de garantieperiode ontstane problemen die een direct gevolg zijn van de uitgevoerde werkzaamheden zullen door de KB kosteloos worden hersteld.

6.2 De garantieperiode is 1 jaar. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerde diensten, mits gebruik of bediening plaats heeft gevonden conform de instructies of conform deugdelijk gebruik en onderhoud.

6.3 Uitgesloten van garantie zijn reinigingswerkzaamheden aan installaties, bijvoorbeeld reinigingswerkzaamheden aan een CV-ketel of een rioolsysteem.

6.4 Op materialen die niet geleverd zijn door de KB, maar wel gemonteerd door de KB zit alleen montagegarantie. Mocht er wat met de materialen aan de hand zijn, waardoor deze opnieuw gemonteerd en/of gedemonteerd moeten worden dan wordt dit doorberekend aan de opdrachtgever. Mocht het materiaal defect zijn geraakt door verkeerde montage door de KB, dan valt het wel onder de garantie van de montage.

6.5 Op materialen geleverd door de KB zit een standaardgarantie van 1 jaar vanaf de montagedatum. Uitgesloten van garantie zijn de zogenoemde gebruikersartikelen; hieronder vallen bijvoorbeeld lampjes, zekeringen, ionisatiepennen, gloeipluggen en dergelijke.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 de KB aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor schade door de opdrachtgever en/of die derden geleden als gevolg van de reinigingsmethoden van de KB.

7.2 de KB aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor schade door de opdrachtgever en/of die derden geleden als gevolg van graaf-, boor-, hak- en breekwerkzaamheden van de KB. Dit is ook van toepassing indien er een water-, CV-, gas- of elektriciteitsleiding wordt doorboord, of als er bijvoorbeeld schade ontstaat aan stucwerk of bij het instorten/scheuren van muren en plafonds.

7.3 de KB is niet aansprakelijk voor schade aan materialen die niet door haar zijn geleverd. de KB is (dus) niet aansprakelijk voor schade aan materialen die zij vervoert/plaatst/installeert/monteert en die door opdrachtgever zijn aangeschaft bij een derde, aangezien deze geen eigendom zijn van de KB. Tevens vallen schades veroorzaakt door onderaannemers van KB niet onder aansprakelijkheid van de KB.

7.4 Onverlet het bovenstaande is de aansprakelijkheid van de KB altijd beperkt tot het bedrag dat op grond van de door de KB afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor uitkering in aanmerking komt. Mocht de verzekering in enig geval geen dekking bieden of niet tot uitkering overgaan, is de aansprakelijkheid van de KB in elk geval beperkt tot het bedrag van de factuur (van de betreffende maand) waar de schade betrekking op heeft.

Artikel 8: (Op-)levertijden
8.1 Het werk wordt geacht opgeleverd te zijn op het tijdstip waarop de KB dit de opdrachtgever heeft medegedeeld, danwel het tijdstip waarop de opdrachtgever het aangelegde, gereinigde, gerepareerde of anderszins door de KB uitgevoerde in gebruik heeft genomen.

8.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreedt die de KB niet kan worden aangerekend (zie ook artikel 10, Overmacht).

8.3 de KB levert nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd alles standaard bezemschoon op.

Artikel 9: Gebreken/Reclame
9.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van het werk, de zaken c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan de KB terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

9.2. Eventuele reclames terzake van gebreken dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering schriftelijk te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. Manco’s, uitwendig beschadigde leveranties, alsmede afwijkingen van de opdracht dienen duidelijk te worden vermeld. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn vervalt ieder recht op reclame.

9.3. In geval de reclames ontvangen facturen betreffen dienen deze binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van de KB te worden gebracht. De opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van voornoemde termijn akkoord te zijn gegaan met de aan opdrachtgever toegezonden facturen, behoudens bewijs zijnerzijds van het tegendeel.

9.4.1. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

9.4.2. Herstellingen en afhandelingen van klachten worden door de Klussenbox in overleg met opdrachtgever in nauw contact overlegd en afgehandeld.

Het is de opdrachtgever (als in de schriftelijke overeenkomst) niet gerechtigd derde partijen in te schakelen om klachten en restwerkzaamehden op te lossen en af te handelen.

De Klussenbox is als uitvoerende partij ten aller tijden gerechtigd en dient in staat gesteld te worden door opdrachtgever om klachten en reclames te behandelen en naar tevredenheid af te handelen;

Mochten derden worden ingeschakeld dan verwerpt de Klussenbox enige aansprakelijkheid voor kosten gemaakt door deze partijen;opdrachtgever kan zich niet beroepen op vergoeding van deze kosten door de Klussenbox. Dit is een zaak tussen opdrachtgever en derden;

9.5. Geringe afwijkingen (in elk geval tot 15%) in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte, afmeting enz., geven geen reden tot afkeuring. Uitgangspunt bij de beoordeling van de kwaliteit van zaken is de gangbare handelskwaliteit.

9.10 Materialen te gebruiken of gebruikt in bouwproces van de KB.
De KB verwerpt alle aansprakelijkheid inzake kwaliteit, aantallen, afmeting en juistheid van materialen en producten aangeleverd door de opdrachtgever.

Artikel 10: Overmacht
In aanvulling op hetgeen in zijn algemeenheid wordt verstaan onder overmacht, beschouwt de KB de volgende omstandigheden als overmacht: schade door storm en andere natuurrampen; stakingen of werkonderbrekingen; belemmeringen door derden; belemmeringen in het vervoer in het algemeen; ziekteverzuim van medewerkers of ondergeschikten, vertraging in levering door leveranciers.

Artikel 11: verplichtingen opdrachtgever
11.1 De opdrachtgever zorgt er kosteloos voor dat de KB tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, water, toilet, schaftruimte, opslagruimte voor materialen en andere voor het werk benodigde voorzieningen, tenzij anders vermeld in de offerte.

11.2 2.11 Ondertekende offerte. De door de KB opgestelde offerte wordt een bindende opdracht indien deze door de opdrachtgever ondertekend wordt retourgezonden aan de KB; dit kan per reguliere post of ingescand via e-mail. Na ontvangst van het document aanvaart de KB dit ondertekend document als formele opdrachtstelling.

Opdracht schriftelijk/mail. Een bevestiging per email of brief aanvaarden wij tevens als opdrachtbevestiging.
Mocht de opdrachtgever met of zonder aangegeven redenen de werkzaamheden toch niet laten uitvoeren dan brengt de KB een percentage in rekening van de geoffreerde aanbieding welke ten grondslag ligt aan de opdracht, dit percentage is 15 % van de opdrachtsom.

11.3 Indien de KB artikelen bestelt voor de opdrachtgever en het gaat om een speciale bestelling bij één van de groothandels waar de KB de bestelling plaatst dan kunnen deze artikelen niet meer retour genomen worden. de KB zal de opdrachtgever vooraf laten weten dat het om een speciale bestelling gaat. Gaat het niet om een speciale bestelling dan kunnen de artikelen wel retour genomen worden. In dat geval zal de KB bij retourneren van de artikelen aan de groothandel crediteringskosten doorberekenen aan de opdrachtgever, bestaande uit de tijd voor het bestellen en het afleveren van de artikelen, het retourbrengen van de artikelen, de voorrijkosten per keer dat de KB bij de opdrachtgever is geweest en de crediteringskosten die de leverancier van de artikelen doorberekent aan de KB.

11.4 Meerwerken worden na schriftelijke akkoord uitgevoerd door de KB. Kosten gemaakt uit meerwerken welke voortvloeien uit werkzaamheden uit de opgestelde
offertes zijn niet onderhevig aan de betalingstermijnen als gesteld in deze initiële offerte. Bij gereed werkzaamheden onder de noemer meerwerk dienen de overeengekomen kosten per direct worden voldaan middels bankbetaling.
Meerwerkposten gelijk of groter als € 1.500,- worden als volgt verrekend: 40 % bij start meerwerk 60 % bij oplevering;

Artikel 12: Eigendomsbehoud
Zolang de KB geen volledige betaling heeft ontvangen voor al haar facturen (inclusief de eventuele rente en incassokosten) terzake alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten, blijven de geleverde goederen eigendom van de KB.

Artikel 13: Ontbinding
Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze in verzuim is ter zake van enige op hem rustende verplichting of in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, heeft de KB het recht de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 14: Toepasselijk recht
Op alle door de KB gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Handhaving Arbo wetgeving
de KB werkt conform de regels van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenwet en (eventuele) aanverwante regelingen. Indien de KB deze bepalingen niet kan naleven door externe factoren, dus buiten de schuld van de KB, is de KB genoodzaakt om de werkzaamheden te staken en de tijd door te bereken aan de opdrachtgever.

Artikel 16: Veilig werken
16.1 Personen die in de buitendienst van de KB werken, werken conform de veiligheidsregels van de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA). Zij zijn gerechtigd werkzaamheden te weigeren als deze niet veilig uitgevoerd kunnen worden.

16.2 In het geval van een gevaarlijke situatie kan de KB de werkzaamheden staken totdat de gevaarlijke situatie verholpen is. De mogelijke extra tijd die de KB hieraan besteedt kan de KB doorbelasten aan de opdrachtgever.

Artikel 17: Producten
De producten die de KB zelf levert of die geleverd zijn door derden moeten minimaal voldoen aan de CE-eisen, anders plaatst de KB deze niet, of sluit deze niet aan. Benodigde producten plaatst de KB en sluit de KB aan conform de bovengenoemde normen en de normen van de leverancier/fabrikant, de zogenoemde productnormen.

Artikel 17.1.: Onderaannemers

Door de KB ingehuurde onderaannemers zijn niet gerechtigd eigenhandig afspraken te maken met de initiële opdrachtgever van de KB; tevens zijn onderaannemers niet gerechtigd tijdens of na werkzaamheden aanbiedingen of afspraken te maken welke geschieden zonder dat de KB hierover is geïnformeerd of schriftelijk in kennis is gesteld. Schades veroorzaakt door onderaannemers van KB vallen niet onder aansprakelijkheid van de KB.

De onderaannemer blijft ten aller tijden verantwoordenlijk voor de werkzaamheden, risico`s en veroorzaakte schades op de werkplek;

Bij afwijkingen of optredende risico`s dient de hoofdaannemer (KB) altijd op de hoogte gesteld te worden; Schadeverhaal en afhandeling verloopt enkel tussen opdrachtgever de KB en onderaannemer, tussen onderaannemer en de klant van KB in goed overleg;

De onderaannemer heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoende dekking biedt voor de initiele werkzaamheden en vervolgwerk;

Artikel 17.1.2.: Onderaannemers

Onderaannemers kunnen mondeling of schriftelijk opdrachten verschaft krijgen, beide worden beschouwd als rechtsgeldige overeenkomsten;

Voor beide vormen van opdrachtverstrekking zowel mondeling als schriftelijk zijn de algemene voorwaarden als hier benoemd van toepassing;

Artikel 17.1.3.:

Indien de onderaannemer bij start niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is of de afspraak niet kan nakomen dan is de KB gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk in te annuleren zonder verdere opgave van reden;

Artikel 18.1 Verpakkingsmaterialen van de door de opdrachtgever aangekochte materialen en artikelen worden niet door ons afgevoerd en worden beschouwd als afval materiaal welk wordt afgevoerd door de opdrachtgever.

Artikel 18.2 Indien anders overeengekomen worden keukenmeubels, deuren, lades, en aanverwante bouwdelen en accecoires niet door ons samengesteld; Bij plaatsing van zelfbouwkeuken(s) worden onder- en bovenkasten door ons geplaatst en gemonteerd, deuren, lades, carouseldelen en aanverwante bouwdelen en accecoires worden; artikelen als deuren, lades en carouseldelen worden wel door ons in de kastjes geplaatst;

Artikel 19.1 Storingen en regiewerkzaamheden worden per uur verrekend met een minimum van 1 berekend uur. Elk volgend deel van een uur wordt verrekend per uur, ongeacht het uurdeel.

 

 

 

De Klussenbox © 2011
Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy Policy
Ontwerp en realisatie:
DesignerWorks